Arrow Downward Arrow Downward Close Close Done Done Cart Cart clock clock
iGENEA
Persoonlijk advies

Wij staan altijd voor u klaar! Neem contact met ons op via e-mail of Whatsapp.

Als u wilt dat wij u terugbellen, vul dan uw telefoonnummer in en hoe u te bereiken bent. Wij bellen u graag voor een persoonlijk gesprek.

info@igenea.com WhatsApp

Oude stam Hellenen - Voorouders en oorsprong

DNA-test bestellen

Wat was de oorsprong van de oude Griekse taal?

De Griekse taal is een van de belangrijkste takken van de Indo-Europese taalfamilie. Het evolueerde van de Indo-Europese oorspronkelijke taal, mogelijk via een of meer tussenstadia, bijvoorbeeld Indo-Europees-Balkan. Er zijn een aantal hypothesen voor de periode van de opkomst van het Grieks, die waarschijnlijk samenvalt met de immigratie van Indo-Germanen naar het Balkanschiereiland in de Vroege Bronstijd. Deze variëren van 3600 v. Chr. tot 2000 v. Chr. De immigrerende Indo-Duitsers ontmoetten een cultureel hoog ontwikkelde inheemse bevolking, die later door de Grieken Pelasgianen werd genoemd.

Wat was de Griekse culturele natie?

Voor de 19e eeuw was er nooit een Griekse natiestaat, maar eerder de gemeenschap van Griekse kleine en stadstaten die verbonden waren door gemeenschappelijke cultuur, religie en taal.
De verschillende volkeren van de Grieken definieerden hun verbondenheid met de Helleense taal door de verschillende varianten van de Griekse taal en door de Olympische cultus in de religie. Religieuze feesten zoals de Mysteries van Eleusis, waar de inwoners van alle Griekse volkeren bij elkaar kwamen, vormden een verenigende, bijna nationale manifestatie in de politiek gefragmenteerde Griekse wereld, die vaak gekenmerkt werd door onderlinge concurrentie of oorlog. De vier Panhelleense Spelen (met inbegrip van de Olympische Spelen), waarbij etniciteit de doorslag gaf voor deelname, bevorderden ook een gevoel van saamhorigheid onder de verschillende Griekse stammen onder het begrip "Helleense".

Wat gebeurde er tijdens de Griekse kolonisatie?

Rond 800 voor Christus stichtten talrijke Griekse Polen kolonies in het hele Middellandse Zeegebied, inclusief de Zwarte Zee. Meestal waren deze kolonies vriendelijk verbonden met de moederstad (Metropolis), maar politiek gezien waren ze onafhankelijk. Door deze kolonisatie werden de Griekse taal, cultuur en polisorde verspreid, vooral in de kustgebieden van de Middellandse Zee en de Zwarte Zee.
Geleidelijk aan, met het toenemende culturele en economische belang van de Polen en hun koloniën in het hele Middellandse Zeegebied, werd Grieks een wereldtaal van de oude wereld. Er wordt geschat dat aan het begin van de 4e eeuw voor Christus het aantal Grieks sprekende mensen ongeveer 7 miljoen bedroeg, ten tijde van Alexander de Grote ongeveer 9 miljoen.

Wat was Hellenisme?

Met het rijk van Alexander de Grote werd Grieks de officiële taal van een groot rijk. Grieks werd de lingua franca van het Nabije Oosten en bleef dat ook toen het oostelijke Middellandse-Zeegebied onder Romeinse heerschappij kwam. Een belangrijk kenmerk van deze historische periode is de toegenomen hellenisering, de penetratie van het Oosten door de Griekse cultuur, en in ruil daarvoor de groeiende invloed van de Oriëntaalse cultuur op de Grieken. De hellenistische wereld omvatte een uitgestrekt gebied dat zich uitstrekte van Sicilië en Midden-Italië (Magna Graecia) tot Griekenland en India, en van de Zwarte Zee tot Egypte en het huidige Afghanistan.
Het Hellenisme betekende de ontwikkeling van de klassieke Griekse cultuur naar een beschaving met mondiale dimensies, die nu voor iedereen toegankelijk is. Het concept van het "Griekse" evolueerde dan ook van de betekenis van etnisch Grieks naar een cultureel concept dat ook degenen omvatte die hun leven aan Griekse waarden onderwierpen.
Met het begin van de kerstening kreeg het Grieks ook betekenis als de taal van de kerk in het westen van het Romeinse Rijk.

Wat was de geschiedenis van de Grieken in het Romeinse Rijk?

In 212 na Christus verleende het Constitutio Antoniniana van keizer Caracallas het Romeinse staatsburgerschap aan alle vrije burgers van het rijk. Het woord Romios ("Romeinen") werd de gangbare naam voor de Grieken van het Oost-Romeinse Rijk.
Het aantal moedertaalsprekers van het Grieks wordt geschat op ongeveer 600, wat neerkomt op een goed derde van de Oost-Romeinse bevolking, d.w.z. ongeveer 10 tot 15 miljoen mensen. Het kerngebied van de taal lag in de oude nederzettingsgebieden van de Grieken, voornamelijk op het schiereiland van de zuidelijke Balkan en in het westelijke deel van Klein-Azië. Het aantal mensen dat wist hoe ze in het Grieks moesten communiceren was echter waarschijnlijk veel groter. Ook de Oost-Romeinse steden waren nog sterk beïnvloed door de Grieken.
De invasies van de Longobarden en Arabieren in de 7e eeuw leidden tot het verlies van de meeste provincies, waaronder de Italiaanse en Aziatische, met uitzondering van Anatolië. De overige gebieden waren overwegend Grieks, waardoor de bevolking van het rijk zichzelf nu als een meer samenhangende eenheid zag en uiteindelijk een bewuste identiteit ontwikkelde.
Grieks was vanaf de 7e eeuw de enige bestuurs- en staatstaal van het Oost-Romeinse of Byzantijnse Rijk. Het Oost-Romeinse Rijk werd een soort "Heilig (=Orthodox) Romeins Rijk van de Griekse Natie" (Ralf G. Jahn).

Hoe kwam het dat de Griekse taal achteruitging?

In 693 werd Grieks vervangen door Arabisch als officiële taal in de door de moslims veroverde gebieden. Als gevolg daarvan werd het Grieks in deze gebieden al in de vroege Middeleeuwen sterk onderdrukt.
In het begin van de 7e eeuw begonnen de Slaven met een duurzame landjepik in de Balkan, maar dit was vooral geconcentreerd in het achterland, terwijl de (gedeeltelijk) versterkte steden langs de kustregio's onafgebroken in Griekse handen bleven.
Met de verovering van Constantinopel (1453), Athene (1456), de Peloponnesos (1459/60) en het Rijk van Trapezunt (1461) door de Ottomanen eindigde de status van het Grieks als staatstaal tot de opkomst van het moderne Griekenland in 1832.

Wat is de recente geschiedenis van de Grieken?

Na de Griekse Revolutie werd Grieks (Modern Grieks) in 1830 de enige staatstaal van de nieuw opgerichte staat. In de daaropvolgende honderd jaar vond er een uitgebreide bevolkingsuitwisseling plaats met het grondgebied van de andere nieuw gestichte natiestaten, zodat het Grieks grotendeels uit hen verdween, maar de taal werd van de overweldigende meerderheid in de groeiende Griekse staat zelf. Alleen op Cyprus, dat tot 1960 een Britse kolonie was, vond een dergelijke uitwisseling niet plaats.

Andere inheemse volkeren van iGENEA

Joden Wikinger Kelten Germanen Basken alle inheemse volkeren

Dit is hoe de DNA-oorspronganalyse werkt

Eén salivamonster is voldoende om uw DNA te verkrijgen. De Steekproefcollectie is eenvoudig en pijnloos en kan thuis worden uitgevoerd. Gebruik de meegeleverde enveloppe om de monsters op te sturen.

Testkit bestellen
Testkit
monsters nemen

zeer eenvoudig en pijnloos thuis

Sturen van monsters

met de bijgevoegde enveloppe

uitkomst

online na ca. 6-8 weken

Analyse van je oorsprong
-10%