Arrow Downward Arrow Downward Close Close Done Done Cart Cart clock clock
iGENEA
Persoonlijk advies

Wij staan altijd voor u klaar! Neem contact met ons op via e-mail of Whatsapp.

Als u wilt dat wij u terugbellen, vul dan uw telefoonnummer in en hoe u te bereiken bent. Wij bellen u graag voor een persoonlijk gesprek.

info@igenea.com WhatsApp

Oude stam Balten - Voorouders en oorsprong

DNA-test bestellen

Wat zijn de Baltische talen?

De Baltische talen zijn meestal verdeeld in twee groepen:
- De Oost-Baltische talen: deze omvatten Litouws, Lets, Spit Curonian, Latgalian, Selonian, Schemeitic en Semigallic.
- De West-Baltische talen: deze omvatten Oud-Pruisisch, Yatwigisch (Yatwigisch, Yotwigisch, Sudauisch, Sudovisch), Galindiaans en Oud-Curonisch.
De Pruisen is de enige historisch begrijpelijke stammenvereniging van de westelijke Baltische staten. De andere Baltische volkeren zijn die van de Oost-Baltische groep.
Met uitzondering van het Litouws, dat conservatief was in zijn taalontwikkeling, en het Lets, dat progressief was in zijn ontwikkeling, stierven al deze talen in de 16e en 17e eeuw uit.
De talen die in de noordelijke Baltische staten worden gesproken, het Ests en het Livonian, behoren niet tot deze groep, maar zijn takken van de Fins-Oegrische talen, d.w.z. ze zijn verwant aan het Fins en het Hongaars.

Hoe zijn de Balten ontstaan?

De afscheiding van een Baltisch cultureel complex van het continuüm van de Indo-Germaanse bevolking begon al in het 2e millennium voor Christus. Sindsdien hebben de Balten zich gevestigd in de naar hen genoemde regio, de Baltische staten, in een gebied dat zich tot ver buiten het hart van de moderne Oostzeevolkeren uitstrekte. Tot in de Middeleeuwen bewoonden de Balten grote delen van Oost-Pruisen, Noordwest-Rusland en Noord-België.
Tot de 5e eeuw liep de culturele ontwikkeling van de Balts samen, daarna splitste het Oost-Baltische complex zich af. In de loop van de 7e eeuw ontwikkelden zich regionale culturen.
Van de Baltische volkeren leven alleen de Litouwers en de Letten voort.

Wat is de prehistorie van de Balten?

De Memellandcultuur omvatte ook de Curonians die behoorden tot de Indo-Germaanse Oostzeestammen, die zich vanaf ongeveer 2500 voor Christus langs de Oostzeekust vestigden.
Het Memelland werd gevestigd in de 4e eeuw voor Christus. Archeologische vondsten bewijzen banden met vroegere culturen in het huidige Dnjepr-gebied in Wit-Rusland.
Ongeveer van de 2de tot de 5de eeuw na Christus spreekt men van de "Gouden Eeuw van de Balen", omdat in deze periode een langdurige ongestoorde nederzetting door ongeveer 1000 begraafplaatsen wordt bewezen, omdat de begrafenisrituelen in deze tijd onveranderd zijn gebleven. Ook waren er geen tekenen van emigratie, bevolkingsverschuivingen of invasies door buitenlandse stammen.
In de Midden IJzertijd, de periode tussen de 5e en 9e eeuw, veranderden de levensomstandigheden van de Baltische stammen, omdat ze vanuit het oosten en zuiden onder druk werden gezet door de uitbreiding van de Slaven, en vanuit de Baltische Zee, de Zweden en de Vikingen het land in werden geduwd. In deze periode speelden de Pruisische en Curonese stammen de leidende defensieve rol onder de Baltische stammen.
Vanaf de 5e eeuw zijn de kasteelbergen gedocumenteerd. Deze heuvelachtige kastelen werden bij voorkeur gebouwd op steile oevers of in water op landtongen en versterkt met wallen van boomstammen en geknepen klei. Het interieur van zo'n kasteel was tussen een halve hectare en een hele hectare.

Wie waren de Cures?

De Curonians zijn het meest verwant aan de stammen die betrokken waren bij de etnogenese van de Letten. Dit waren onder andere de Letten, Semigalliërs en Seler.
Uit middeleeuwse documenten blijkt dat de Curonians een onafhankelijke Baltische stam waren. Het historische nederzettingsgebied van de Curonians breidde zich uit ten westen van de Riga Baai en ook verder naar het zuiden. Dit was de overgangszone tussen de Baltische stammen van Letland en Litouwen. Sinds de 14e eeuw stonden de Kuren ook bekend als inwoners van vissersdorpen aan de kust van Oost-Pruisen. Het Kurland schiereiland en het Curonian Spit zijn naar hen genoemd. De traditie van het boothuis van de Curonians ("Kurenkahn") gaat nog steeds terug tot het Vikingtijdperk.
Sinds de vroege Middeleeuwen waren de Curonians betrokken bij de handel in de Baltische Zee.
In de loop van de 16e eeuw is de Curoniaanse bevolking in Litouwen volledig geassimileerd. Aan het Curonian Spit in Oost-Pruisen daarentegen werden de Curonianen tot in de 20e eeuw gehandhaafd: Kort voor de verdrijving van de Duitse bevolking in 1945 werd er in de vissersdorpen nog sporadisch Koerdisch gesproken. Vandaag de dag zijn er geen levende Curonianen meer bekend.
Er is geen overeenkomst over de toewijzing van de Curonianus aan de West- of Oost-Baltische groep. Een doctrine ziet het als een West-Baltische taal, die onder invloed van de Oost-Baltische talen is veranderd in het Oost-Baltische type. Spit Curonianus, de facto een Lets dialect en niet te verwarren met Curonianus, sterft momenteel uit (momenteel minder dan tien moedertaalsprekers).

Wie waren de Pruzzi?

De voorouders van deze westelijke Balts waren waarschijnlijk de Aestier, die voor het eerst worden genoemd in de Germania des Tacitus (rond 100 na Christus). De gotische historicus Jordanes beschreef deze mensen aan de Baltische kust als vreedzame boeren die leefden van de visserij en de amberhandel en gewapend waren met clubs.
Ondanks de gelijkenis van de naam met die van de Esten, een Fins-Oegrische bevolking, past Tacitus' beschrijving van de woningen en gewoontes van de Aestianen niet bij de Baltische Finnen.
Door het aanhoudende verzet van de Pruisen slaagde de verovering van Oost-Pruisen door de Teutoonse Orde pas in 1283, toen het vestigingsgebied van de Pruisen in hun territorium werd opgenomen. In het begin van de 14e eeuw was de kerstening van de westelijke Oostzee in wezen voltooid.
In de daaropvolgende decennia en eeuwen bevorderde de door de Teutoonse Ridderorde gestichte religieuze staat de toestroom van Duitse ridders, maar ook van boeren en burgers uit de hele wereld, waarbij de Oud-Pruisische taal in toenemende mate werd ontheemd. Op zijn laatst aan het einde van de 17e eeuw was de Pruisische cultuur volledig ingeburgerd in de omringende Germaanse cultuur en werd hun taal in de loop van de generaties in de steek gelaten ten gunste van het Duits. De laatste sprekers van de Pruisische taal worden rond 1700 gemeld.
Christelijke Mazoviërs immigreerden naar de delen van het land die grenzen aan het hertogdom Mazovië, deels voor, maar vooral tijdens de Reformatie. Na hen werd Zuid-Pruisen vanaf de 18e eeuw onofficieel Mazurië genoemd. Vanaf het einde van de 15e eeuw immigreerden Litouwers naar het dunbevolkte gebied van de Schalau, Nadrauer en Sudauer.
De taal van de Pruisen, het Pruisisch of Oud-Pruisisch, wordt slechts fragmentarisch genoemd uit tekstverzamelingen en glossaria van de 16e eeuw. Het West-Baltische Oud-Pruisisch wordt als bijzonder archaïsch beschouwd. Naast de affiniteit met de Oost-Baltische talen vertoont het veel bijzondere kenmerken die in het Lets en Litouws niet aanwezig zijn.
De naam Pruisen komt van de Pruisen.

Wat is de geschiedenis van de Litouwers?

De etnogenese van de Litouwers als etnische groep met een eigen cultureel en taalkundig profiel begon in de 7e eeuw na Christus. In 1251 werd Prins Mindaugas gedoopt. In de 13e eeuw werd door de samensmelting van verschillende lokale Litouwse stammen een staatssysteem gevormd, dat gestaag aan macht en invloed won. De oprichting van deze staat, voor het eerst genoemd in 1219, werd gemotiveerd door het verzet tegen de expansionistische inspanningen van de Orde van de Teutoonse Ridders.
Sinds 1386 was er een persoonlijke verbintenis van het Groothertogdom Litouwen met het Koninkrijk Polen, die in 1569 werd herbevestigd. De officiële taal en de taal van de documenten was eerst Latijn, later Wit-Russisch. Na de bekering tot het Pools werd de invloed ervan op de Litouwse cultuur en taal duidelijk merkbaar in de 17e en 18e eeuw. In 1795 werd Litouwen geannexeerd door het tsaristische Rusland. Van 1918 tot 1940, en opnieuw sinds 1991, is Litouwen weer soeverein.

Wat is de geschiedenis van de Letten?

De Letse regionale cultuur heeft zich in de 7e eeuw ontwikkeld. Tussen ongeveer 1000 en 1550 hebben verschillende lokale stammen zich aan de Letse cultuur aangepast. Bijna allemaal hebben ze zich ook in het Lets geassimileerd. Sinds de 16e eeuw wordt het Lets geschreven.
Sinds de Middeleeuwen heeft de Duitse bourgeoisie in de steden de Letse cultuur beïnvloed. De Duitse kooplieden en missionarissen werden gevolgd door de Orde van de Ridders van het Zwaard, die aan het begin van de 13e eeuw het Letse nederzettingsgebied veroverde, dat tot dan toe werd gedomineerd door de plaatselijke vorstendommen. Riga werd gesticht in 1201. Later sloten de Ridders van het Zwaard zich aan bij de Teutoonse Ridders om de Liwoniaanse Orde te vormen. In 1290 werden de Semigallia ondergeschikt gemaakt.
Letland stond tot 1561 onder de heerschappij van de Liwoniaanse Orde, waarna het hertogdom Koerland door Polen werd geregeerd tot het in 1737 onder Russische invloed kwam.
In 1721 viel het grootste deel van Letland in Rusland. Tot 1918 bleef het Letse nederzettingsgebied territoriaal onder het tsaristische rijk. Van 1918 tot 1940 en opnieuw sinds 1991 is Letland weer soeverein.

Andere inheemse volkeren van iGENEA

Joden Wikinger Kelten Germanen Basken alle inheemse volkeren

Dit is hoe de DNA-oorspronganalyse werkt

Eén salivamonster is voldoende om uw DNA te verkrijgen. De Steekproefcollectie is eenvoudig en pijnloos en kan thuis worden uitgevoerd. Gebruik de meegeleverde enveloppe om de monsters op te sturen.

Testkit bestellen
Testkit
monsters nemen

zeer eenvoudig en pijnloos thuis

Sturen van monsters

met de bijgevoegde enveloppe

uitkomst

online na ca. 6-8 weken

Analyse van je oorsprong
-10%